ADDRESS

Bous de Jongpark 6
2283 TH Rijswijk

PHONE

070-2400499

AVG

AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.
Ook in onze fysiotherapiepraktijken geldt de AVG. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van onze dienstverlening in de zorg. Wettelijk gezien zijn wij verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien wij zorg willen verlenen.
De volgende gegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer en soort identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Rekeningnummer (indien van toepassing)
 • Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt.

 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening en de financiële afhandeling hiervan
 • Geanonimiseerd voor doelmatig beheer en beleid
 • Geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
  Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk om u van goede zorg te kunnen voorzien. Alleen onze therapeuten en administratieve medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Bovendien worden uw gegevens goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
  Uw gegevens worden 15 jaar bewaard (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
  Wij verstrekken uitsluitend noodzakelijke gegevens aan overige behandelaars. Aan overige derden alleen met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw rechten

Aangezien wij uw persoonlijke gegevens verwerken heeft u diverse rechten. Deze zijn als volgt samen te vatten:

 • U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • U heeft het recht u te verzetten tegen gegevensverwerking. Hierbij delen wij u wel mede dat het dan voor ons moeilijk wordt u te behandelen, gezien de eisen die de wet ons stelt.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een andere genoemde organisatie te sturen.
 • U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via beveiligde mail sturen. Indien u niet over een beveiligde mailomgeving beschikt kunt u ons het verzoek per post doen toekomen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u uw verzoek te ondertekenen en tevens een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen vier weken.Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.