ADDRESS

Bous de Jongpark 6
2283 TH Rijswijk

PHONE

070-2400499

Privacy Verklaring

Fysiotherapie de Korte en Lammers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Fysiotherapie de Korte en Lammers houdt zich in alle gevallen aan de wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de behandeling.
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij uw gegevens nodig hebben voor onder andere de verwerking van uw gegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij zullen geen gegevens delen met derde mits dit noodzakelijk is voor de behandeling en uitsluitend alleen na uw toestemming.

Als Fysiotherapie de Korte en Lammers en zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie de Korte en Lammers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Het bijhouden van het ons verplichtte EPD
 • Het declareren van de behandelingen bij de verzekeraar
 • Het versturen van nota’s voor onverzekerde zorg
 • Communicatie met Vecozo, FaMed en verzekeraars t.b.v. het declareren van behandelingen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Korte en Lammers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • BSN nummer
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Korte en Lammers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode 15 jaar. Indien u voor chronische behandeling in aanmerking komt, zal de opslagperiode mee verschuiven. Een opslagperiode draagt bij aan directe inzage bij terugkeer in de praktijk, voor zowel de “eigen” behandelaar als een eventueel nieuwe behandelaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Fysiotherapie de Korte en Lammers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Korte en Lammers de volgende zakelijke gegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Korte en Lammers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers/waarnemers/huurders praktijkruimte worden door fysiotherapie de Korte en Lammers verwerkt ten behoeve van de arbeidsovereenkomst/huurovereenkomst. Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst/huurovereenkomst zal fysiotherapie de Korte en Lammers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Kopie ID
 • BSN nummer
 • AGB code
 • KvK nummer
 • Bankgegevens

Fysiotherapie de Korte en Lammers zal uw gegevens gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst/huurovereenkomst bewaren. Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens maximaal 7 bewaart in de financiële administratie.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u direct contact met ons op te nemen.
Wij gaan er vanuit dat we samen met u tot een oplossing komen, indien dit niet het geval is (wat wij dan ten zeerste betreuren) kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Indien u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen/opmerkingen heeft neemt u dan contact met ons op.